Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Parafii Osielec

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. app. Filipa i Jakuba w Osielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parafii Osielec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Tokarz.
 • E-mail: parafiaosielec@gmail.com
 • Telefon: 182773916

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Proboszcz Parafii Osielec
 • Adres: Osielec 1,
  34-234 Osielec
 • E-mail: parafiaosielec@gmail.com
 • Telefon: 182773916

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem świętych apostołów Filipa i Jakuba mieści się w Osielcu pod adresem 34-234 Osielec 1.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Aby dostać się do budynku, należy pokonać drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek składa się z czterech części: piwnica, parter użytkowy, zakrystia i piętro. Aby dostać się na każdy z tych poziomów, należy pokonać schody, oraz drzwi wejściowe drewniane.
Opis dostosowań:
Dostosowanie do osób jeżdżących na wózku inwalidzkim- wejście główne zapewnia komfortowy podjazd z kostki brukowej.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
W odległości 50 m od kościoła znajdują się dwa parkingi bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Skip to content