Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Parafii Osielec

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. app. Filipa i Jakuba w Osielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parafii Osielec.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Wyłączenia

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach,
 • Dokumenty w formacie pdf nie są dokumentami edytowalnymi,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Tokarz.
 • E-mail: parafiaosielec@gmail.com
 • Telefon: 18-2773-916

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Proboszcz Parafii Osielec
 • Adres: Osielec 1, 34-234 Osielec
 • E-mail: parafiaosielec@gmail.com
 • Telefon: 18-2773-916

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Kościół składa się z dwóch budynków (tzw. Sala kościelna, tzw. zakrystia). Do budynków są trzy wejścia: główne, boczne od strony plebanii, boczne od strony plebanii 20 metrów dalej od poprzedniego. Do wszystkich prowadzą schody lub podjazdz z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych, wejście główne podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami są głośniki, które mogą służyć do naprowadzenia osob niepełnosprawnych do wejścia.

Opis dostępności korytarzy

Korytarze  posiadają ograniczenia. Z uwagi na rok budowy oraz fakt, iż budynek posiada jedną kondygnację nie ma zainstalowanych wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynki nie posiadają pochylni, platform, nie posiadają również pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek kościoła posiada parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest możliwośc wstępu do budynku osobie korzystającej z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Kościele nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content